2014-2015 yılında Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı içerisinde eğitim vermeye başlayan Afet Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları, 2015 yılında kurulan Afet Yönetimi Anabilim Dalı içerisinde Afet Yönetimi Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları olarak eğitim vermeye başlamıştır. Eğitim dili Türkçe dir.

Afet Yönetimi ve Acil Durum Planlaması alanında son yıllarda büyük değişiklikler olmuştur. Afet olaylarının sayısı ve şiddeti dünyamızı, Türkiye yi ve bölgemizi giderek artan oranda etkilemektedir. Sürekli değişim gösteren karmaşık teknolojiler, nüfus hareketleri ve kamu politikaları afet olgusundan etkilendiği gibi aynı zamanda etkilemiştir. Bu karşılıklı etkileşim, kamu ve özel sektör yönetim stratejilerinde acil durum planlaması ve müdahale yeteneklerinin programlanması gereğini ortaya çıkarmıştır.

Belirtilen karmaşık sorunlar ve ortaya çıkan toplumsal ve yönetsel ihtiyaçlar bağlamında, Afet Yönetimi ve Acil Durum Planlaması konularının çok yönlü ve kapsamlı incelenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Günümüzde kamu ve özel kurum ve kuruluşların her zamankinden daha fazla niteliksel ve niceliksel olarak, acil durum ve afet konularıyla, başa çıkabilecek bilgili ve yetenekli yöneticilere ve uzmanlara ihtiyacı bulunmaktadır.

 

Bu temel nedenlerle, Afet Yönetimi ve Acil Durum Planlaması ile Yönetimi alanında uzmanlık bilgisine sahip ve ihtiyaç gösteren karmaşık talepleri karşılayabilecek, bugünün ve yarının yöneticileri ve personelinin, nitelikli gelişmesini sağlamak amacıyla Afet Yönetimi Programı tasarlanmıştır. Afet ve acil durum yönetimi ile afet tiplerine göre değişen ve farklılaşan kurallar, kavramlar ve çağdaş uygulamaların öğretilmesi önerilen bu programda hedeflenmektedir. Ayrıca bu Programla, merkez ve yerel yönetimlere de yol gösterici modeller geliştirilebilmesi amaçlanmıştır. Program, farklı disiplinlerden mezun olan ancak kendilerini Afet Yönetimi konusunda uzmanlaştırmak isteyen adayların, bu alandaki son dönem gelişmelere ve uygulamalara dayalı olarak bilgi edinme, değerlendirme, yorumlama ve strateji geliştirme ve uygulayabilme becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca bu eğitim ile bölgede ve ülkede yetişmiş uzman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Buraya tıklayarak Afet Yönetimi Anabilim Dalı Yükseklisans ve Doktora Programlarına ulaşabilirsiniz.