Kazanılan Derece

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

 

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

·         Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak,

·         Yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak.

·         Not Döküm Çizelgesi

·         Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler: 
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. 
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir. 

Dikey Geçişle gelen öğrenciler: 
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. 
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir. 

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

 

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Afet Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programı öğrencilere öncelikle afet yönetimi ile ilgili kuramları bilme, bilgiye erişme ve bilgiyi yorumlama yeteneğini de içeren teorik bir altyapı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yönde Afet Yönetimi alanında temel teorik bilgilerin kazandırılması ve ödev, proje, alan araştırması gibi yöntemler ile teorik bilgilerin uygulamayla ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Temel Program Kazanımları

  

1.      Afet Yönetimi konusunda yönetici sorumluluğunun teorik dayanakları ile uygulamaları bütünleştirebilme, kuramsal ve pratik bilgi kazanabilme ve etik ilkelere uygun olarak kullanabilme,

  

2.      Farklı kurumlarda elde edilen bilgi ile bu konudaki yeni gelişmeler doğrultusunda bilgilerini tamamlayarak geliştirebilme ve derinleştirme; farklı ülke örnekleriyle karşılaştırmalı analiz ve sentez yapabilecek bilgiye ulaşabilme, model üretebilme,

  

3.      Uluslararası ve küresel ilişkiler ağında afet yönetimi sürecine ilişkin ve bağlantılı konularda, yönetici ve yöneticiye yardımcı rollerdeki personelin sorumluluklarını çözümleyebilme,

  

4.      Afet Yönetimi alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme,

  

5.      Türkiye de ve dünyada, afet yönetimi konusunda afet tiplerine yönelik durum tespitleri ve uygun araştırma yöntemlerini kullanarak bilimsel yayın üretebilme,

  

6.      Afet yönetiminde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümlenmesinde stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme,

  

7.      Afet yönetiminin gerektirdiği sosyal ve teknik iletişim becerisine sahip olma.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Vali ve Kaymakam gibi mahalli mülki amirler ile yöneticiler ve destek personelin bu program aracılığıyla uzmanlaşmaları etkin bir şekilde sağlanabilecektir. Kamu yönetimi teşkilatlanması içinde kriz ve risk analiz uzmanları yetiştirilecektir. AFAD Başkanlığı gibi kurumlarda, Planlama ve Zarar Azaltma; Müdahale; İyileştirme; Yönetim; Strateji Geliştirme. ; Bilgi Sistemleri ve Haberleşme birimlerinin ihtiyacı olan konularda, merkezi ve taşra teşkilatında görev alabilecek, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, için gerekli; afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon, kamu düzeni ve güvenliği ve göç yönetimi konularında görev alabilecek kapasitede uzman yetiştirilecektir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

 

 
 

 

Ders Yapısı ve Kredileri

Dört yıllık fakülte mezunları bu programa başvurabilir. Afet Yönetimi yüksek lisans programı 120 AKTSyi ve 4 yarıyılı kapsamaktadır. Program zorunlu dersler, seçmeli dersler ve tezden oluşmaktadır. Tez başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir. 

D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar 
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem 

1 .Dönem:

Dönem

No

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

G

1

SBE 5000

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

ZORUNLU

3

0

0

5

G

2

AFY 5007

AFET MEVZUATI

ZORUNLU

3

0

0

5

G

3

AFY 5005

AFET YÖNETİM SÜRECİNDE MALİ YAPI

ZORUNLU

3

0

0

5

G

4

AFY 5001

AFET YÖNETİMİ

ZORUNLU

3

0

0

5

G

0

-

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ

-

-

-

10

TOPLAM:  

30

 

1 .Dönem Seçmeli:

Dönem

No

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

G

1

AFY 5009

AFETLERDE RİSK YÖNETİMİ

SEÇMELİ

3

0

0

5

G

2

AFY 5013

AFETLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

SEÇMELİ

3

0

0

5

G

3

AFY 5021

KRİZ İLETİŞİMİNİN PRENSİPLERİ

SEÇMELİ

3

0

0

5

G

4

AFY 5017

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE METEOROLOJİK AFETLER

SEÇMELİ

3

0

0

5

G

5

AFY 5019

AFETLERDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ

SEÇMELİ

3

0

0

5

G

6

AFY 5015

TEKNİK BOYUTLARIYLA AFETLERDE İLETİŞİM

SEÇMELİ

3

0

0

5

 

2 .Dönem:

Dönem

No

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

B

1

AFY 5002

AFETLERDE İLK VE ACİL YARDIM YÖNETİMİ

ZORUNLU

3

0

0

5

B

2

AFY 5004

AFETLERDE BÜTÜNLEŞİK EKONOMİK POLİTİKALAR

ZORUNLU

3

0

0

5

B

3

AFY 5006

AFET TİPLERİNDE TEHTİTLER VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ

ZORUNLU

3

0

0

5

B

4

AFY 5096

SEMİNER

ZORUNLU

0

2

0

2

B

5

AFY 5098

UZMANLIK ALANI

ZORUNLU

2

0

0

3

B

6

AFY 5008

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNİN SOSYAL DAVRANIŞSAL BOYUTLARI

ZORUNLU

3

0

0

5

B

0

-

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ

-

-

-

5

TOPLAM:  

30

 

2 .Dönem Seçmeli:

Dönem

No

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

B

1

AFY 5010

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMSAL YAPILANMA

SEÇMELİ

3

0

0

5

B

2

AFY 5012

AFET YÖNETİMİNDE ETİK DEĞERLER

SEÇMELİ

3

0

0

5

B

3

AFY 5014

MİMARİ TUZAKLAR VE AFETLER

SEÇMELİ

3

0

0

5

B

4

AFY 5016

AFETLERDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ

SEÇMELİ

3

0

0

5

B

5

AFY 5028

AFET TİPLERİNDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE YÖNETİMİ

SEÇMELİ

3

0

0

5

B

6

AFY 5020

AFET LOJİSTİĞİ

SEÇMELİ

3

0

0

5

B

7

AFY 5024

ETHİCAL VALUES İN DİSASTER ADMİNİSTRATİON

SEÇMELİ

3

0

0

5

B

8

AFY 5026

AFETLERDE CEZAİ SORUMLULUK

SEÇMELİ

3

0

0

5

B

9

AFY 5018

TERÖRİST ATAKLAR VE KRİZ YÖNETİMİ

SEÇMELİ

3

0

0

5

 

3.Dönem:

Dönem

No

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

G

1

AFY 5099

TEZ

ZORUNLU

0

0

0

30

TOPLAM:  

30

 

4.Dönem:

Dönem

No

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

B

1

AFY 5099

TEZ

ZORUNLU

0

0

0

30

TOPLAM:  

30

 

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. 
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

 

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (52 AKTS), uzmanlık alanı dersi (4 AKTS), Seminer (4 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

 

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

 

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN
Tel: +90 232 - 3010611
E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.